คำสั่งราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
คำสั่งที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
คำสั่งเดือนกันยายน 2566
219/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
25 ก.ย. 2566
218/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
25 ก.ย. 2566
217/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)
20 ก.ย. 2566
207/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาพาสนุก English Day Camp
7 ก.ย. 2566
201/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
6 ก.ย. 2566
199/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566
1 ก.ย. 2566
198/2566
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
4 ก.ย. 2566
193/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชปถัมภ์ ประจำปี 2566
1 ก.ย. 2566
192/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน "สีบสานสายใย หัวใจสีแดง"
1 ก.ย. 2566
คำสั่งเดือนสิงหาคม 2566
194/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อิงกรอบมาตรฐานสากล (CEFR) - ห้องเรียนทั่วไป
25 ส.ค. 2566
190/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครู ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)
29 ส.ค. 2566
189/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
29 ส.ค. 2566
188/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ Street art and Street career กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ก การงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
28 ส.ค. 2566
187/2566
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
28 ส.ค. 2566
184/2566
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
25 ส.ค. 2566
183/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
25 ส.ค. 2566
182/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
25 ส.ค. 2566
178/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อิงกรอบมาตรฐานสากล (CEFR) - ห้องเรียนพิเศษ
22 ส.ค. 2566
174/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม สพธู. ระดับ ๓ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๖
17 ส.ค. 2566
167/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
10 ส.ค. 2566
165/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
8 ส.ค. 2566
159/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2566
4 ส.ค. 2566
158/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ
3 ส.ค. 2566
คำสั่งเดือนกรกฎาคม 2566
156/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
26 ก.ค. 2566
155/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
26 ก.ค. 2566
153/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
25 ก.ค. 2566
152/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเต็จพะปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24 ก.ค. 2566
150/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
10 ก.ค. 2566
149/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการคณิตศาสตร์ “MATH WEEK ๒๐๒๓” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
18 ก.ค. 2566
148/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 2566
147/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "๓๖ ปี ราชวินิตบางเขน"
13 ก.ค. 2566
145/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
6 ก.ค. 2566
143/2566
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ กลุ่มบริหารงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
4 ก.ค. 2566
คำสั่งเดือนมิถุนายน 2566
142/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
30 มิ.ย. 2566
141/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมจราจรจิตอาสา (สถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER)
28 มิ.ย. 2566
137/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
26 มิ.ย. 2566
136/2566
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
26 มิ.ย. 2566
135/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
26 มิ.ย. 2566
132/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
23 มิ.ย. 2566
131/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
23 มิ.ย. 2566
129/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสุนทรภู่ครูกวีศรีแผ่นดินสืบสานศาสตร์ และศิลป์ภาษาไทย
21 มิ.ย. 2566
124/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
8 มิ.ย. 2566
123/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "การสอนเสริมและสอบซ่อมกรณีพิเศษ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2566
8 มิ.ย. 2566
121/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) การประเมินพัฒนาการ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ OBECQA ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
1 มิ.ย. 2566
118/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
1 มิ.ย. 2566
117/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
1 มิ.ย. 2566
คำสั่งเดือนพฤษภาคม 2566
119/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
30 พ.ค. 2566
115/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
24 พ.ค. 2566
114/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
25 พ.ค. 2566
113/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันวิสาขบูชา
24 พ.ค. 2566
112/2566
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
26 พ.ค. 2566
111/2566
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
26 พ.ค. 2566
110/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
30 พ.ค. 2566
104/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำดื่มร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
12 พ.ค. 2566
100/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
3 พ.ค. 2566
99/2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกมิฟิเคชั่น (Gamification) โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม"
8 พ.ค. 2566
คำสั่งเดือนเมษายน 2566
98/2566
แต่งตั้งครูสังกัดคณะสี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
28 เม.ย. 2566
97/2566
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
28 เม.ย. 2566
94/2566
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
24 เม.ย. 2566
93/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
24 เม.ย. 2566
92/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
24 เม.ย. 2566
91/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
24 เม.ย. 2566
86/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
10 เม.ย. 2566
84/2566
แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
3 เม.ย. 2566
คำสั่งเดือนมีนาคม 2566
83/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ประจำปีการศึกษา 2565
31 มี.ค. 2566
80/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
24 มี.ค. 2566
79/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 มี.ค. 2566
78/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนหลักสูตร Talented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๒)
24 มี.ค. 2566
77/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อแก้ 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่คาดว่าจะไม่จบ
24 มี.ค. 2566
76/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไข)
24 มี.ค. 2566
73/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
24 มี.ค. 2566
72/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
24 มี.ค. 2566
68/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16 มี.ค. 2566
59/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
7 มี.ค. 2566
58/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิซา (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
3 มี.ค. 2566
คำสั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2566
49/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
22 ก.พ. 2566
47/2566
แต่งตั้งเวรนักการภารโรงรักษาการณ์กลางคืน
20 ก.พ. 2566
46/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ
20 ก.พ. 2566
45/2566
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน
20 ก.พ. 2566
38/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
17 ก.พ. 2566
34/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
14 ก.พ. 2566
30/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
13 ก.พ. 2566
29/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตร Talented Class Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
10 ก.พ. 2566
23/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
20 ก.พ. 2566
21/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
7 ก.พ. 2566
คำสั่งเดือนมกราคม 2566
20/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแนะแนวสัญจร
31 ม.ค. 2566
19/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2566
23 ม.ค. 2566
8/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "The Best of R.V.B. 2023"
23 ม.ค. 2566
7/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดราชบุรี
20 ม.ค. 2566
4/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานจับสลากของขวัญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖
10 ม.ค. 2566
2/2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการราชวินิตร่วมใจ ๖๕ "สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดการเรียนรู้ สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑" กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
6 ม.ค. 2566