อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 

 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงานห้องเรียนพิเศษ

 

...................................

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
18 ก.พ. 67
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 
19 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566
 
19 – 23 ก.พ. 67

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566

 
24 – 25 ก.พ. 67
O-NET ม.6 (Digital Testing)
รอบที่ 1 – 2
 
26 ก.พ. 67
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 
27 – 28 ก.พ. 67
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.2
 
29 ก.พ. 67
ประกาศผล/รายงานตัวนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 
1 มี.ค. 67
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 

ปฏิทินวิชาการ

 
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2565
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
 
     
รายงานควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2565