อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 กันยายน 2564
ประกาศห้องสอบปลายภาคเรียน 1/64
 
24-30 กันยายน 2564
นักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วม
ห้องสอบปลายภาคเรียน 1/64
 
27 กันยายน 2564
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
 
30 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
ปลายภาคเรียน 1/64
 
4,5,7 ตุลาคม 2564
สอบปลายภาคเรียน 1/64
 
14 ตุลาคม 2564
อบรมครู (เทคนิควิจัยในชั้นเรียน)
 
21 ตุลาคม 2564
อบรมครู (การประเมิน วPA)
 
26 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการเรียน 1/64
 
1 พฤศจิกายน 2564
เปิดภาคเรียน 2/2564
 
** การสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/64
จะดำเนินการภาคเรียนที่ 2/64
 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2562