โรงเรียนราชวินิตบางเขน (Rajavinitbangkhen School)
เลขที่ 22/18 ซอยงามวงศ์วาน 43 (ชินเขต 1/22) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-591-0019

 

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน/กลุ่ม/งาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ประชาสัมพันธ์

02-580-1578

-

สำนักงานผู้อำนวยการ

02-580-1580

-

กลุ่มบริหารวิชาการ

02-591-0019

-

กลุ่มบริหารงบประมาณ

02-580-1577

-

กลุ่มบริหารงานบุคคล

02-580-1582

-

กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน

02-580-1581

-