โรงเรียนราชวินิตบางเขน (Rajavinitbangkhen School)
เลขที่ 22/18 ซอยงามวงศ์วาน 43 (ชินเขต 1/22) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-591-0019

 

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน/กลุ่ม/งาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

สำนักงานผู้อำนวยการ

อยู่ระหว่างการแก้ไข

-

กลุ่มบริหารวิชาการ

02-591-0019

-

กลุ่มบริหารงบประมาณ

061-407-8215

-

กลุ่มบริหารงานบุคคล

อยู่ระหว่างการแก้ไข

-

กลุ่มบริหารทั่วไปประชาสัมพันธ์

อยู่ระหว่างการแก้ไข

-