ขอให้นักเรียนใช้อีเมล รหัสนักเรียน@rvb.ac.th ในการเรียนทุกครั้ง