อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคลากร โรงเรียนราชวินิตบางเขน

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565
ม.ต้น และ ม.ปลาย
สอนเสริมและสอบซ่อม
กรณีพิเศษออนไลน์
 
13 ก.พ. 2565
นร. ม.3 สอบ O-NET
 
18 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อ นร.
หมดสิทธิ์สอบปลายภาค 2/2564
 
21 - 25 ก.พ. 2565
สอบปลายภาคเรียน 2/2564
 
26 - 27 ก.พ. 2565
นร. ม.6 สอบ O-NET

 

 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา 2563