อัตลักษณ์ของโรงเรียน: ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า | ปรัชญาโรงเรียน: ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ | คติพจน์ประจำโรงเรียน: มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดใบนำฝาก (Pay-in) รายบุคคล

 
 
 
 
30 ต.ค. 61
วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
9 พ.ย. 61
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
12 พ.ย. 61
จัดแข่งขัน Impromptu speech
ม.ปลาย สพม.2
16 พ.ย. 61
- จัดแข่งขันขับขานประสานเสียง สพม.2
- จัดแข่งขันขับร้องเพลงสากล สพม.2
17 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
20 พ.ย. 61
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
30 พ.ย. 61
กิจกรรมกีฬาสี
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาว